SMART@QC (Kiểm soát Chất lượng)

Sản phẩm SMART@QC (Kiểm soát Chất lượng)
SMART@QC (Kiểm soát Chất lượng)
Giải pháp để quản lý và trích xuất thông tin hiệu quả về Kiểm soát Chất lượng được triển khai để đem lại kết quả xét nghiệm bệnh nhân chính xác
Tổng quan hệ thống

Kiểm soát Chất lượng là gì?

 • Kiểm soát Chất lượng quản lý tất cả các yếu tố liên quan đến quá trình trước và sau khi phân tích kiểm tra.
 • Thông qua một loạt các nỗ lực khoa học để giảm thiểu sai sót, độ tin cậy và tính chính xác của xét nghệm phải được áp dụng và quản lý. Đó là một trong những lĩnh vực đáng chú ý trong những năm gần đây.

Hệ thống QC

 • Thiết lập cơ sở cho Quản lý Chất lượng Toàn diện (TQM) của Khoa Kiểm tra Chẩn đoán bằng cách áp dụng “3D-1l”
  (3D-1l: tích hợp thiết bị được kiểm soát chất lượng phần lớn bởi Khoa Kiểm tra Chẩn đoán, thuốc thử, và việc quản lý dữ liệu khó khăn các kết quả xét nghiệm.)
Ưu điểm của hệ thống
 • Hệ thống tự cấp đơn QC và mã vạch: Các mục Kiểm định Phòng Thí nghiệm tốt (phương thức mẫu bệnh nhân)
 • Áp dụng Quy tắc Westgard/ Tỉ lệ Tham chiếu
 • Tự động hóa QC thông qua chương trình Giao diện công cụ
 • Cung cấp số liệu và tài liệu phân tích đa dạng
Hiệu ứng triển vọng
 • Tăng hiệu quả công việc
 • Giảm việc tái kiểm tra → Giảm thuốc thử → Giảm chi phí
 • Thiết lập QC nội bộ
 • Xác thực chuẩn dựa trên phòng thí nghiệm
 • Quản lý Tích hợp Thông tin QC (có sẵn để quản lý kết quả định tính)
 • Giảm TAT (Thời gian phản hồi)
 • Sẵn sàng cho mọi cuộc đánh giá và xác thực ngoại kiểm