Smart POCT

Sản phẩm SMART POCT
Tổng quan hệ thống
  • Kiểm tra tại chỗ, bằng cách nhanh chóng có được kết quả xét nghiệm và áp dụng chúng vào việc điều trị, có độ tin cậy, lâm sàng và hữu dụng cùng với việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm cho nguồn lực y tế, trong khi đó việc xây dựng độ tin cậy có tính định lượng thông qua phân tích kỹ lưỡng và kiểm soát chất lượng.
  • Giải pháp ACK POCT đem đến khả năng quản lý thiết bị có kết nối POCT, thực hiện việc kiểm soát chất lượng của thiết bị, và đem đến hiệu quả công việc cùng với chế độ xem thống kê tổng quan về số lượng và tần suất.

XÉT NGHIỆM NHANH TẠI CHỖ

  • Kiểm tra ngoài phòng thí nghiệp (Kiểm tra tại chỗ)
Ưu điểm của hệ thống
Hiệu ứng triển vọng

Lợi ích của SMART POCT

  • Dễ dàng đăng ký bệnh nhân chưa đăng ký.
  • Không xem lướt số liệu thống kê.
  • Việc quản lý các thiết bị có kết nối POCT có thể được thực hiện trên một màn hình.
  • Việc quản lý các thiết bị POCT có thể được thực hiện trên một màn hình.
  • 수기 검사로 의해 발생할 수 있는 검사항목 추가 및 누락방지로 시약절감 효과 발생
  • 장비의 활용도 극대화