ACK Support

Support ACK Support
Hỗ trợ ACK
ACK Co. cung cấp dịch vụ hỗ trợ liên tục trong 24 tiếng, 365 ngày để đảm bảo môi trường làm việc
an toàn và thông minh cho khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng
Yêu cầu 1:1

* Giải pháp LIS_Kiểm tra Chẩn đoán : +82-31-790-1561 (1)

* SMART QC_Kiểm soát Chất lượng : +82-31-790-1561(1/Extension Number 9204)

* LIS Interface : +82-31-790-1561 (2)

* EMR Interface : +82-31-790-1561 (3)

* Kinh doanh : +82-31-790-1561(Số nội bộ 9223 / 9215)